Publikationsdetailansicht

ANALYSIS: Best practices for energy communities in Poland and Germany

Energiegemeinschaften haben ein erhebliches Potenzial die Energiewende zu unterstützen, und passen in einen breiteren Kontext der nachhaltigen Entwicklung von Energiesystemen, der auch sozioökonomische und Sicherheitsaspekte umfasst. Durch die Förderung der Beteiligung nicht-traditioneller Akteure am Energiemarkt auf lokaler Ebene (Energiedemokratie) tragen Energiegemeinschaften zum entstehenden Modell moderner Energiesysteme bei, das auf einem dezentralisierten Netzwerk basiert, in dem Energie lokal erzeugt, verbraucht und ausgeglichen wird.

Die Analyse vergleicht, wie Energiegemeinschaften in Polen und Deutschland umgesetzt werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen, werden eine Reihe von Best Practices sowie Empfehlungen zur Beseitigung politischer und regulatorischer Hindernisse vorgestellt.

 

Społeczności energetyczne mają znaczny potencjał wspierania transformacji energetycznej i wpisują się w szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych, który obejmuje również aspekty społeczno-gospodarcze i kwestie bezpieczeństwa. Poprzez zachęcanie nietradycyjnych podmiotów do udziału w rynku energii na poziomie lokalnym (demokracja energetyczna), wspólnoty energetyczne przyczyniają się do powstawania modelu nowoczesnych systemów energetycznych, opartych na zdecentralizowanej sieci, w której energia jest lokalnie wytwarzana, zużywana i bilansowana.

W analizie porównano sposób wdrażania wspólnot energetycznych w Polsce iw Niemczech. Na podstawie tych spostrzeżeń przedstawiono zestaw najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących usuwania barier politycznych i regulacyjnych.