Deklaracja o ochronie danych

My, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informujemy Państwa na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z wytycznymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Federalnej Ustawy o ochronie danych.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail lub zachowania konsumenckie).

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Cel przetwarzania, kategorie danych i podstawy prawne

Udostępnianie ofert online (łącznie z funkcjami i treściami)

Przy tylko informacyjnym wykorzystywaniu strony, tzn. gdy Państwo się nie zarejestrują lub nie przekazują w inny sposób informacji, zbieramy dane, które są dla nas niezbędne ze względów technicznych w celu umożliwienia prezentacji Państwu naszej strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa korzystania (Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b i f RODO). Zaliczają się do nich:

 • adres IP

 • data, godzina i strefa czasowa zapytania

 • treść żądania (konkretna strona)

 • kod statusu HTTP

 • język i wersja przeglądarki

Dane te (tzw. pliki log) nie są przez nas przyporządkowywane do konkretnej osoby. Ze względów bezpieczeństwa i w celu wykrycia zakłóceń dane te są przechowywane przez maksymalnie 30 tygodni a następnie usuwane. Jeśli przechowywanie tych informacji służyć ma jednak do celów dowodowych (np. w ramach wykrywania działań związanych z nadużyciem lub oszustwem), nie są one usuwane aż do ostatecznego wyjaśnienia danego przypadku.

Cookies (ciasteczka) służące do analizy strony

Ze względu na nasze uprawnione zainteresowanie poprawą naszej oferty online stosujemy narzędzie, tzw. tools służące analizie korzystania przez Państwa z naszej strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Wyczerpujące informacje znajdą Państwo w naszych Wytycznych dotyczących cookies (ciasteczek) - .

Formularze na stronie internetowej (zapytanie kontaktowe, ankiety,  itp.)

Dane osobowe udostępniane przez Państwa dobrowolnie (jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), przetwarzane są w celu opracowania zapytania kontaktowego, ankiety i ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO).

Włączanie usług i treści osób trzecich

Na naszej stronie internetowej stosowane są powiązania z usługodawcami trzecimi w celu np. włączenia określonych nagrań wideo lub krojów pisma. Ma to miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO.

YouTube

Wykorzystujemy platformę „YouTube“ w celu włączania naszych nagrań wideo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, reprezentowana przez Sundar Pichai (Chief Executive Officer). Zgodmie z jej Deklaracją o ochronie danych posiadają Państwo możliwość odmowy przetwarzania przez tę platformę Państwa danych osobowych (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Twitter

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy podlinkowania do profili Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Twitter, Twitter może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji umieszonym w tym serwisie profilom użytkowników. Zgodnie z ich Deklaracją o ochronie danych posiadają Państwo możliwość odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych (Opt-Out): https://twitter.com/personalization.

Google Maps

Włączamy mapy usługi „Google Maps“ usługodawcy  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, reprezentowanego przez Sundar Pichai (Chief Executive Officer). Zgodnie z jego Deklaracją o ochronie danych posiadają Państwo możliwość odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google LLC (Opt-Out): adssettings.google.com/authenticated. https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Włączamy kroje pisma usługodawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, reprezentowanego przez Sundar Pichai (Chief Executive Officer). Zgodnie z jego Deklaracją o ochronie danych posiadają Państwo możliwość odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Podlinkowania na stronach osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera także linki do stron internetowych osób trzecich. Po kliknięciu na link nie mamy już wpływu na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link).

Facebook

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy podlinkowania do serwisu Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Deklaracja o ochronie danych: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy podlinkowania do profili Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Twitter, Twitter może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji umieszonym w tym serwisie profilom użytkowników. Zgodnie z ich Deklaracją o ochronie danych posiadają Państwo możliwość odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych (Opt-Out): https://twitter.com/personalization.

Xing

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy podlinkowania do serwisu Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg). Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Xing, Xing może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji umieszonym w tym serwisie profilom użytkowników. Deklaracja o ochronie danych: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób do kontaktu partnerów współpracujących, zleceniodawców, partnerów projektów, zleceniobiorców, instytucji publicznych i z innych kontaktów biznesowych (kontakty służbowe):

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, służbowy adres /numer telefonu/faksu/adres e-mail
 • informacje, których przetwarzanie jest konieczne w ramach projektu, nawiązywania współpracy lub realizacji stosunku umownego z dena (w tym dane dotyczące płatności) lub które zostały podane dobrowolnie przez kontakty służbowe, np. w ramach zapytań, oraz
 • dane osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł, banków informacji lub wywiadowni.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • planowania, przeprowadzenia, zarządzania i realizacji stosunków umownych
 • komunikacji z kontaktami służbowymi na temat naszych wydarzeń, usług i produktów
 • utrzymania i ochrony naszych produktów i usług (w tym naszych stron internetowych),
 • realizacji obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków przechowywania dokumentacji wynikających z prawa podatkowego i handlowego)
 • realizacji istniejących umów oraz dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych oraz
 • przeprowadzania badań satysfakcji, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, konkursów.

Jeżeli podczas zbierania danych osobowych nie podano wyraźnie inaczej, przetwarzanie odbywa się

 • na podstawie udzielonej przez Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO),
 • na podstawie Państwa zapytania o iunformacje w ramach nawiązywania współpracy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji i wykonania umów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO),
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO) lub
 • na podstawie ochrony uprawnionych interesów dena (Zarządzanie kontaktami służbowymi i marketing, art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe są ujawniane, przekazywane i udostępniane osobom trzecim wyłącznie na podstawie prawnego zezwolenia (np. w celu wykonania umowy, przy udzieleniu przez Państwa zgody, na podstawie naszych uprawnionych interesów lub zaistnieniu obowiązku prawnego).
W przypadku zlecenia przetwarzania danych osobom trzecim na podstawie umowy o przetwarzaniu na zlecenie. podmiot przetwarzający ma zgodnie z art. 28 RODO prawo przetwarzać te dane osobowe wyłącznie według naszej instrukcji.

Transfer danych do państw trzecich

Przed przekazywaniem danych osobowych zapewnia się istnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej, względnie wystarczającej zgody osoby, danych której to dotyczy.

 

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili ze skutkiem na czas następujący po wycofaniu zgody. Wystarczające jest w tym celu wysłanie widomości e-mail na adres Widerruf-Einwilligung(at)dena.de. Wycofanie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Po dokonaniu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe tylko w zakresie wynikającym z innych podstaw prawnych.

Mają Państwo wobec nas stosownie do regulacji prawnych następujące prawa odnośnie do dotyczących Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania i usuwania zgodnie z art. 16, 17 RODO,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

Mają Państwo ponadto prawo do wnoszenia skarg na przetwarzanie Państwa danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.

Państwa dane przechowywane są tylko przez taki okres, jaki konieczny jest w celu świadczenia naszych usług i oferty online i któremu na przeszkodzie nie stoi ustawowy okres przechowywania.