Myślenie ponad granicami

Transgraniczna realizacja transformacji energetycznej

Transgraniczny region energetyczny

Granice nie powinny być przeszkodą we współpracy między sąsiednimi gminami. Regiony przygraniczne są miejscem, w którym można najlepiej wypróbować modele współpracy europejskiej w praktyce. Wspólnie z podmiotami z regionu przygranicznego i przedsiębiorstwami z obu krajów zanalizowane zostaną możliwości utworzenia wspólnego polsko-niemieckiego regionu energetycznego na obszarze przygranicznym.

Transgraniczna realizacja transformacji energetycznej może zapewnić ogromne korzyści dla gmin w regionie przygranicznym. Dlatego, opierając się na analizie przykładów najlepszych praktyk w zakresie wspólnot energetycznych, przebadane zostaną możliwości utworzenia transgranicznego regionu energetycznego, który połączy gminy, przedsiębiorstwa i obywateli po obu stronach granicy w jedną wspólnotę energetyczną.

Początkowo zostaną przeprowadzone rozmowy z lokalnymi podmiotami i zbadane możliwości efektywnej współpracy. Na tej podstawie zostanie wypracowana koncepcja realizacji transgranicznego regionu energetycznego.

Transgraniczny region energetyczny między Polską a Niemcami może stać się przykładem dla silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie energetyki w całej UE.

Kontakt